Rodinné centrum vychází z myšlenek zakladatelky Mateřských center v naší zemi Ruth Kolínské, která vystihuje jeho důležitou roli: „Prostor, kde se začaly setkávat nejdříve dvě tři, posléze už deset dvacet rodin s malými dětmi, nebyl a není jen zařízením, kde se nabízejí vzdělávací kroužky nebo kde si děti mohou hrát, zatímco maminky tlachají nad kávou. Centra nejsou územím, kde by ženy měly ubíjet volný čas, ale místem, jež by je mělo vytrhnout z izolace. Tím, že všechno dělají a zařizují ti, respektive ty, co centrum využívají, učí se tak přirozeně občansky chovat. Jednat s úřady o pronájmu místa, hledat peníze u sponzorů, prosazovat v městských zastupitelstvech zájmy rodin s malými dětmi.“

Zdroj: https://revue.idnes.cz/bytostna-obcanka-rut-kolinska-ded-/lidicky.aspx?c=A030527_194430_lidicky_mad

RC Konvička staví na principech svépomoci, což znamená, že není pevně daný vztah „poskytovatel – klient“ (tedy já platím, vy poskytujete službu), ale každý se může zapojit, a každý může nabídnout pomocnou ruku. Tím zakládáme půdu na fungování RC Konvička do budoucna s novými pracovníky a aktivizačními pracovníky, kdy doba RD zakladatelek skončí a budou se vracet zpět do svých zaměstnání. Svépomocné skupiny (jejich přínosem je vzájemné sdílení, dávání a přijímání, učení, vzájemná podpora) jsou principem RC Konvička a stávají se tak přínosným nástrojem primární prevence.

Od ledna 2019 je RC Konvička také členem Sítě pro rodinu, z.s. (síť mateřských a rodinných center na národní úrovni), což nám umožní lépe koordinovat svoji činnost pro naplnění vize Sítě pro rodinu z.s. i v našem městě – Hořicích:

 • prostor podílet se na poslání POSILUJEME HODNOTU RODINY,
 • na vizi VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO SPOLEČNOST PŘÁTELSKOU RODINĚ,
 • stavět na hodnotách SDÍLENÍ, SPOLUPRÁCE, PODPORA, VLIV.

Účelem spolku RC je primární prevence nežádoucích jevů v rodině a ve společnosti, podpora hodnot rodiny a aktivního trávení volného času jejích jednotlivých členů i rodin jako celku.

Posláním RC je:

 • podpora vzájemného setkávání rodičů a dětí, a tím vyvedení ze sociální izolace na MD/RD,
 • provoz dětské herny pro podporu setkávání se dětí různých věkových kategorií, jejich začleňování do dětského kolektivu, obohacení dětí o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, rozvíjení jejich vědomostí a dovedností,
 • podpora společenského a neformálního setkávání rodičů, předávání osobních zkušeností, navozování nových vztahů mezi rodiči, které přispějí k jejich seberealizaci a seberozvoji,
 • podpora vzdělávání rodičů v rodičovských kompetencích, spolupráce s odborníky, získávání a předávání odborných poznatků o výchově, o vzdělávání dětí, o zdraví a o psychologii rodinám,
 • realizace vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie a podpora osvětové činnosti v oblasti rodiny,
 • podpora aktivního způsobu trávení volného času rodin,
 • podpora přípravy na partnerství, manželství a rodičovství,
 • poskytování alternativních služeb rodinám,
 • podpora mezigeneračních vztahů.

K podpoře svého poslání realizujeme též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Jedná se o:

 • mimoškolní vzdělávání, pořádání besed, přednášek, seminářů, kurzů a workshopů, školení včetně lektorské činnosti,
 • příležitostný drobný nákup a prodej,
 • podpora regionálních produktů.


Cílovou skupinou RC Konvička nejsou pouze aktivní maminky, RC Konvička je otevřené všem členům rodiny a všem generacím (chceme propojovat generace „od početí k smrti“). Jelikož se jedná o prostory, kde bude provozována činnost s malými dětmi (ve věku nejčastěji 0-6 let), maminkami na MD/RD, těhotnými ženami, i dalšími rodinnými příslušníky, je více než nutné zajistit vyhovující prostor – tedy útulný, teplý a vybavený nezbytným vybavením, aby se v něm cílová skupina cítila příjemně a ráda se vracela.